ბიბლიოთეკა

ბიბლიოთეკით სარგებლობის წესები

 • წინამდებარე წესი ადგენს შპს „მერიდიან მერითაიმ თრეინინგ სენთერის“ (შემდგომში – “კოლეჯი“) ბიბლიოთეკით სარგებლობის წესს, არეგულირებს ბიბლიოთეკაში გაწევრიანებას და ბიბლიოთეკის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ სხვა საკითხებს. განსაზღვრავს ბიბლიოთეკის მიზანს და ფუნქციებს.

 • ბიბლიოთეკა თავის საქმიანობაში ხელმძღვანელობს „პროფესიული განათლების შესახებ “საქართველოს კანონით, „საბიბლიოთეკო საქმის შესახებ” საქართველოს კანონით, კოლეჯის დებულებით, წინამდებარე წესით და კოლეჯში მოქმედი სხვა სამართლებრივი აქტებით.

 • ბიბლიოთეკას გააჩნია საჭირო ინვენტარით აღჭურვილი სამკითხველო ოთახი, სხვადასხვა ენაზე ხელმისაწვდომი მრავალფეროვანი წიგნადი და არაწიგნადი ფონდები, ელექტრონული კატალოგი.
 • მკითხველს/აბონენტს უფლება აქვს ისარგებლოს ბიბლიოთეკის ბეჭდური ფონდებით, სამკითხველო ოთახით, ელექტრონული კატალოგით, ელექტრონულ ბაზებზე უფასო წვდომით.
 • ბიბლიოთეკაში შესაძლებელია კომპიუტერით, ინტერნეტით, ასლგადამღებით და სკანერით სარგებლობა უფასოდ.
 • ბიბლიოთეკაში არსებული რესურსი შეესაბამება იმ პროფესიულ პროგრამებს, რომლებსაც ახორციელებს კოლეჯი.
 • ბიბლიოთეკის მუშაობის განრიგი განისაზღვრება ორშაბათიდან შაბათის ჩათვლით, დილის 10:00 საათიდან 18:00 საათის ჩათვლით.
 • ბიბლიოთეკაში გაწევრიანების მსურველი პირი ვალდებულია გაეცნოს ბიბლიოთეკის მუშაობის წესს და ამ წესით დადგენილი მკითხველის უფლება-მოვალეობებს.
 • სასწავლებლის ბიბლიოთეკის ინტელექტუალური რესურსებით სარგებლობა შესაძლებელია ბიბლიოთეკაში გაწევრიანების შემდეგ.
 • პროფესიული სტუდენტის გაწევრიანება ხდება სასწავლებელში ჩარიცხვისთანავე უფასოდ – იხსნება მკითხველის ფორმულარი/ელექტრონული ფაილი, რომელიც შეიცავს შემდეგ ინფორმაციას: პროფესიული სტუდენტის სახელი და გვარი, დაბადების თარიღი, პირადი ნომერი, მისამართი, ტელეფონი, სპეციალობა.
 • საშტატო პერსონალის, პროფესიული განათლების მასწავლებლის, საწვრთნელი კურსის ინსტრუქტორის, მსმენელის და სასწავლებლის მიერ მოწვეული სხვა პერსონალის გაწევრიანება ხდება პოზიციაზე დანიშვნის შემდეგ, უფასოდ – იხსნება მკითხველის ფორმულარი/ელექტრონული ფაილი, რომელიც შეიცავს შემდეგ ინფორმაციას: მკითხველის სახელი და გვარი, დაბადების თარიღი, პირადი ნომერი, მისამართი, ტელეფონი, სპეციალობა.
 • მკითხველს ბარათში ფიქსირდება მკითხველის მიერ ბიბლიოთეკიდან გატანის ყოველი კონკრეტული შემთხვევა, წიგნის სრული დასახელების, გატანისა და დაბრუნების ჩათვლით.
 • მკითხველი/აბონენტი ვალდებულია პირადი ინფორმაციის ცვლილება აცნობოს ბიბლიოთეკას.
 • ბიბლიოთეკით სარგებლობა ყველასათვის ხელმისაწვდომი და შეუზღუდავია.
 • მკითხველი სასწავლო მასალის (წიგნი, ელექტრონული რესურსები და ა.შ.) მისაღებად, მიმართავს ბიბლიოთეკარს.
  ბიბლიოთეკარი აწვდის მკითხველს შემდეგ ინფორმაციას:

ხელმისაწვდომია თუ არა მისთვის საინტერესო რესურსი ბიბლიოთეკაში. შეუძლია თუ არა რესურსის გატანა და რა ვადით. სხვა რა ალტერნატიული წყაროები არსებობს მისთვის საჭირო ინფორმაციის მისაღებად.

 • მკითხველს შეუძლია ბიბლიოთეკიდან გაიტანოს რესურსი მხოლოდ ბიბლიოთეკარის ნებართვის საფუძველზე.
 • საბიბლიოთეკო ინტელექტუალური რესურსის გატანა/არგატანა დამოკიდებულია რესურსის კატეგორიაზე, ეგზემპლარის რაოდენობასა და მისი მოთხოვნის სიხშირეზე.
 • ბიბლიოთეკის ფონდში ერთ ეგზემპლარად დაცული მასალა, გამონაკლისის გარეშე, ბიბლიოთეკიდან არ გაიცემა. ასეთი მასალით სარგებლობა შესაძლებელია კოლეჯის სამკითხველო სივრცეში.
 • მკითხველს უფლება აქვს გაიტანოს ერთდროულად 3 წიგნი.
  ბიბლიოთეკიდან წიგნის გატანის უფლებით სარგებლობენ ბიბლიოთეკაში გაწევრიანებული პირები.
  მკითხველი უფლებამოსილია:

მიიღოს ბიბლიოთეკაში დაცული საბიბლიოთეკო დოკუმენტები ბიბლიოთეკით სარგებლობის წესების შესაბამისად. მიიღოს სრული ინფორმაცია მისთვის საინტერესო საკითხების შესახებ.ისარგებლოს ბიბლიოთეკის საძიებო საშუალებებით.ორიგინალის უქონლობის ან ერთი ეგზემპლარის არსებობის შემთხვევაში მოითხოვოს მისთვის საჭირო სასწავლო მასალის ასლის გადაღება ან დასკანერება.

მკითხველს შესაძლებლობა აქვს ისარგებლოს წიგნის გატანის შემდეგი უფლებებით:

ა) სახელმძღვანელო (იმ შემთხვევაში თუ ბიბლიოთეკაში არის საკმარისი რაოდენობა) – 7 დღე.

ბ) სახელმძღვანელო (იმ შემთხვევაში თუ ბიბლიოთეკაში არ არის საკმარისი რაოდენობა) – 3 დღე.

გ) მხატვრული ლიტერატურა – 14 დღე.

დ) სხვა კატეგორიის წიგნი – 14 დღე.

 • ბიბლიოთეკიდან გატანილი მასალის დაბრუნების ვადის დადგომისთანავე, მკითხველი ვალდებულია მასალა დაუბრუნოს ბიბლიოთეკას. თუ დაბრუნების თარიღი ემთხვევა უქმე დღეს, მკითხველმა მასალა მომდევნო სამუშაო დღეს უნდა დააბრუნოს.
 • თუ მკითხველს მასალა კვლავაც სჭირდება, მას შეუძლია ის ხელახლა გაიტანოს ამ წესით დადგენილი ვადით, იმ შემთხვევაში თუ მასალაზე არ არის მოთხოვნა.
 • თუ მკითხველი ვერ ახერხებს საბიბლიოთეკო მასალის დროულად დაბრუნებას ობიექტური მიზეზის გამო, იგი ვალდებულია იმავე დღეს შეატყობინოს ამის შესახებ ბიბლიოთეკარს, წინააღმდეგ შემთხვევაში ჩაითვლება რომ მკითხველმა არასაპატიო მიზეზით დაარღვია საბიბლიოთეკო მასალით სარგებლობის ვადები.
 • წიგნის დაბრუნების ვადის გადაადება შესაძლებელია როგორც პირადად, ასევე ელექტრონული ფოსტის საშუალებით.
 • მკითხველი ვალდებულია გატანილი წიგნი დროულად დააბრუნოს ბიბლიოთეკაში; ერთეულის გაცემის თარიღის შესახებ ინფორმაცია აღინიშნება წიგნის საინფორმაციო ფორმულიარზე და შესაბამის ელექტრონულ ბაზაში.
 • ბიბლიოთეკიდან გატანილი აქტიურად მოხმარებადი წიგნის სხვა მკითხველის მიერ მოთხოვნის შემთხვევაში, მომხმარებელი ვალდებულია, წინასწარ შეთანხმებულ დროზე ადრე, დააბრუნოს იგი ბიბლიოთეკის ადმინისტრაციის მიერ შეტყობინების მიღებიდან არაუმეტეს 48 საათისა.
 • მკითხველს/აბონენტს შეუძლია გადადოს გატანილი წიგნის დაბრუნების ვადა, როგორც პირადად, ასევე ელ. ფოსტის საშუალებით, მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ აღნიშნულ წიგნზე არ არის მოთხოვნა.
 • წიგნის დაბრუნების ვადის გასვლიდან 1 დღის შემდეგ, მკითხველი ვეღარ შეძლებს ბიბლიოთეკის იმავე დარბაზიდან ინტელექტუალური რესურსის მის ფარგლებს გარეთ გატანას.
 • ბიბლიოთეკის თანამშრომელი, რომელიც გასცემს (იბრუნებს) მასალას, ვალდებულია მკითხველთან ერთად შეამოწმოს მასალის მდგომარეობა. დაზიანების აღმოჩენის შემთხვევაში ბიბლიოთეკარი ადგენს ოქმს.
 • საბიბლიოთეკო რესურსის დაზიანების/დაკარგვის შემთხვევაში მკითხველი ვალდებულია მოიტანოს მასალის ანალოგი ან აანაზღაუროს ზარალი.
  მკითხველი/აბონენტი ბიბლიოთეკის ადმინისტრაციისგან გაფრთხილებას იღებს: წიგნის დაბრუნების ვადის გასვლის გამო, აქტიურად მოთხოვნადი წიგნის სხვა მკითხველის მიერ მოთხოვნის შემთხვევაში და ქცევის წესების დარღვევისას დაწესებული სანქციების შესახებ.
  წიგნის დაბრუნების ვადის გასვლიდან 3 დღის შემდეგ, ბიბლიოთეკარი მკითხველს კვლავ უგზავნის გაფრთხილებას წიგნის დაგვიანების შესახებ.
  ბიბლიოთეკარი მკითხველს უგზავნის გაფრთხილებას მის მიერ გატანილი წიგნის სხვა მკითხველის მიერ მოთხოვნის შემთხევაში.
  ბიბლიოთეკარი მკითხველს უგზავნის გაფრთხილებას ბიბლიოთეკით სარგებლობის წესების დარღვევისას ამავე დოკუმენტით განსაზღვრული სანქციების შესახებ.
  დაბრუნების ვადის გადაცილების შესახებ შეტყობინების მიუღებლობა არ ათავისუფლებს მკითხველს დაკისრებული ვალდებულებებისგან.
 • კოლეჯის ბიბლიოთეკაში საბიბლიოთეკო რესურსი შესაძლებელია შემოვიდეს, შესყიდვის, ჩუქების ან ხელმისაწვდომი ელექტრონული ბმულების საშუალებით.
  ბიბლიოთეკაში შემოსვლის შემდეგ ბეჭდური რესურსი ტარდება ინვენტარის წიგნში. მუშავდება ტექნიკურად (აფთრათი, ჯიბაკი, ბეჭედი, ათწილადი კლასიფიკაცია და ა.შ.), შემდეგ რესურსი შედის ელექტრონულ კატალოგში, კეთდება ჩანაწერი საბარათე კატალოგისთვის. ყველანაირად აღწერილი და დამუშავებული რესურსი ლაგდება თაროზე შესაბამისი ათწილადი კლასიფიკაციის მიხედვით.

ა. პატივი სცეს როგორც ბიბლიოთეკის თანამშრომლების, ასევე სხვა მომხმარებლის უფლებებს.

ბ. გაუფრთხილდეს და არ დააზიანოს ბიბლიოთეკის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა.

გ. ბიბლიოთეკაში შემოსვლისთანავე მკითხველი ვალდებულია: გადაიყვანოს მობილური ტელეფონი უხმო რეჟიმზე, დაიცვას სიჩუმე, ჯგუფური მუშაობისას არ შეუშალოს ხელი სხვა მკითხველს.

დ. საბიბლიოთეკო რესურსით სარგებლობის შემდეგ თვითნებურად არ დააბრუნოს ისინი თაროზე, არამედ ჩააბაროს ბიბლიოთეკარს ან დატოვოს მაგიდაზე.

ე. წიგნის ან სხვა მასალის მიღებისას გულდასმით შეამოწმოს ის და დეფექტის აღმოჩენის შემთხვევაში შეატყობინოს ბიბლიოთეკის თანამშრომელს.

ვ. ბიბლიოთეკაში დაუშვებელია საკვები პროდუქტების შეტანა, გარდა ბოთლში ჩამოსხმული წყლისა და სხვა მინერალური სასმელებისა.

ზ. მკითხველს ეკრძალება ბიბლიოთეკიდან წიგნის ან სხვა რესურსის, მკითხველის აბონემენტში ბიბლიოთეკარის მიერ სპეციალური ჩანაწერის გაკეთების გარეშე, თვითნებურად გატანა.

ბიბლიოთეკაში დაშვებულია:

ა. სასწავლო მასალის, დამხმარე და სხვა ლიტერატურის გაცნობა.

ბ. ინტერნეტით მასალების მოძიება და გადმოწერა.

გ. CD დისკებით და FLASH მეხსიერების ბარათებით სარგებლობა (ბიბლიოთეკართან შეთანხმებით).

დ. ელექტრონული ფოსტით სარგებლობა.

ე. კოლეჯის ვებგვერდით სარგებლობა.

ვ. პრინტერით, ასლგადამღებით და სკანერით სარგებლობა.

ბიბლიოთეკაში დაუშვებელია:

ა. ხმაური და ხმამაღალი საუბარი, ტელეფონი გადართული უნდა იყოს უხმო რეჟიმზე.

ბ. ნებისმიერი აქტივობა, რომელიც შეაწუხებს სხვა მკითხველს, ბიბლიოთეკის თანამშრომელს.

გ. ბიბლიოთეკის ელექტრონული რესურსებით არადანიშნულებისამებრ სარგებლობა (ასეთად ჩაითვლება სხვადასხვა არამიზნობრივი ვებ-გვერდებით სარგებლობა, ფილმების, თამაშების ჩამოტვირთვა, ტექნიკის კონფიგურაციის შეცვლა და სხვა).

დ. რესურსების დაზიანება.

ე. უნებართვოდ წიგნის გატანა.

ვ. მოწევა და ალკოჰოლური სასმელის შეტანა.

ზ. საკვები პროდუქტების შეტანა, გარდა ბოთლში ჩამოსხმული წყლისა და სხვა მინერალური სასმელებისა.

ბიბლიოთეკარი:

ა. პასუხს აგებს ბიბლიოთეკის ქონებასა და გამოყენებაზე.

ბ. ახორციელებს სათანადო ღონისძიებებს ბიბლიოთეკის მატერიალურ-

გ. ტექნიკური ბაზის სრულყოფისათვის.

დ. უზრუნველყოფს მკითველთა მომსახურებას.

ე. უზრუნველყოფს საჭირო დოკუმენტაციის წარმოებას (კატალოგი, საინვენტარო წიგნი, მკითხველის ფორმულარი და სხვა).

 ვ. უზრუნველყოფს წიგნების დამუშავებას საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად.

ზ. უზრუნველყოფს რესურსის აღრიცხვას ელექტრონულ კატალოგში.

ი. უზრუნველყოფს ბიბლიოთეკაში წესრიგს.

კ. კოლეჯის დირექტორს ყოველი წლის ბოლოს წარუდგენს ანგარიშს.

ლ. მონაწილეობს პროფესიული პროგრამების დანერგვაში.

მ. აწარმოებს სასწავლო რესურსის გამოყენების სტატისტიკას.

ნ. ბიბლიოთეკართან ინახება ბიბლიოთეკის ბეჭედი.

ა. დასაქმებულის ან ბიბლიოთეკის სხვა მომხმარებლის შეურაცხყოფისას, მკითხველს ეკისრება სასწავლებლის შინაგანაწესითა და ეთიკის კოდექსებით გათვალისწინებული დისციპლინარული სანქციები;

ბ. ბიბლიოთეკის რესურსისა და ინვენტარის დაზიანებისას, ბრალეულობის დადგენის შემთხვევაში, მკითხველს ეკისრება შესაბამისი პასუხისმგებლობა და ზარალის სრული ანაზღაურება.

გ. სამკითხველო დარბაზში სიჩუმის დარღვევისას (ხმამაღალი საუბარი, მობილურის ზარი და ა.შ.) მკითხველი ბიბლიოთეკარისგან იღებს სიტყვიერ გაფრთხილებას, მსგავსი დარღვევის ორჯერ განმეორების შემთხვევაში ტოვებს სამკითხველო დარბაზს.

დ. საბიბლიოთეკო რესურსის ბიბლიოთეკიდან თვითნებურად გატანისას, მკითხველს ეკისრება სასწავლებლის შინაგანაწესითა და ეთიკის კოდექსებით გათვალისწინებული სანქციები.