ადმინისტრაცია

ირაკლი შარაბიძე

ირაკლი შარაბიძე

დირექტორი

ნინო ორაგველიძე

ნინო ორაგველიძე

კოლეჯის ხელმძღვანელი

ილონა თურმანიძე

ილონა თურმანიძე

ადამიანური რესურსების მართვის მენეჯერი

ნინო ბარამიძე

ნინო ბარამიძე

საქმისწარმოების მენეჯერი

ქეთი წულუკიძე

ქეთი წულუკიძე

საზოგადოებასთან ურთიოერთობის, პროფორიენტაციისა და კარიერული მხარდაჭერის მენეჯერი

ჯაბა ცეცხლაძე

ჯაბა ცეცხლაძე

ინფორმაციული ტექნოლოგიების და მატერიალური რესურსების მენეჯერი

ანა ვერძაძე

ანა ვერძაძე

სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის უფროსი სპეციალისტი

გელა გოგიტიძე

გელა გოგიტიძე

პროგრამის ხელმძღვანელი