პროგრამის კატალოგი

პროგრამის მიზანი: პროგრამის მიზანია, საზღვაო ტრანსპორტის მომსახურების სფეროსთვის უზრუნველყოს კონკურენტუნარიანი კადრის მომზადება, კერძოდ მოამზადოს გემბანის რიგითი მეზღვაური, რომელიც შეძლებს შემდეგი სამუშაოების შესრულებას: გემბანის მოწყობილობებისა და მექანიზმების უსაფრთხო ექსპლუატაციაში, უსაფრთხო სანავიგაციო ვახტაში, გემმისაბმელ და საღუზე ოპერაციებში, გემბანის მექანიზმების პროფილაქტიკურ-სარემონტო სამუშაოებში, გემზე სატვირთო ოპერაციებში მონაწილეობას, გემის საჭეს მართვას, გემზე  არსებული სათავსოების მოვლა-დასუფთვებას, გემზე სამღებრო სამუშაოების შესრულებას  და გემზე უსაფრთხოების უზრუნველყოფას.

ა. საბაზისო განათლება

ბ. „მეზღვაურთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის სტანდარტების“ მოთხოვნები („საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტპს 2014 წლის 26 თებერვლის №01 ბრძანება).

ა. გემბანის მოწყობილობებისა და მექანიზმების უსაფრთხო ექსპლუატაციაში მონაწილეონა.

ბ. უსაფრთხო სანავიგაციო ვახტაში მონაწილეობა

გ. გემმისაბმელ და საღუზე ოპერაციებში მონაწილეობა

დ. გემბანის მექანიზმების პროფილაქტიკურ-სარემონტო სამუშაოებში მონაწილეობა

ე. გემზე სატვირთო ოპერაციებში მონაწილეობა

ვ. გემზე სამღებრო სამუშაოების შესრულება

ზ. გემზე უსაფრთოების უზრუნველყოფა

კურსდამთავრებულს  მიეცემა განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი  და პრაქტიკის გავლის შესახებ ცნობები. შემდგომ მან უნდა გაიაროს  სერტიფიცირება საჭირო სერტიფიკატების ასაღებად. მიღებული დოკუმენტების საფუძველძე აბარებს გამოცდას საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების  სამინისტროს საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოში სამუშაო დიპლომის მისაღებად.
„მეზღვაურთა განათლებისა და სერტიფიცირების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად  მეზღვაურის სერტიფიცირების მოთხოვნათა დაკმაყოფილებისა და აღიარებული ნაოსნობის სტაჟის  არსებობის საფუძველზე, სამუშაო ლიცენზიის (კვალიფიკაციის სერტიფიკატის) მიღების შემდეგ პირს, რომელსაც აქვს მესამე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია საგემბანე განყოფილების ექსპლუატაციაში, შეუძლია დასაქმდეს საზღვაო სავაჭრო, სამგზავრო, ნავსადგურის დამხმარე ფლოტის, თევზსაჭერ და სხვა დანიშნულების გემებზე გემბანის რიგითი მეზღვაურის პოზიციაზე, ასევე საზღვაო ტრანსპორტის მომსახურებისა და  ექსპლუატაციის სფეროსთან დაკავშირებულ სახელმწიფო ან კერძო დაწესებულებებში.

პროფესიული კვალიფიკაციის მინიჭება წარმოადგენს შპს „მერიდიან მერითაიმ თრეინინგ სენთერ“-ის პრეროგატივას.
კვალიფიკაციის მოსაპოვებლად პირმა უნდა დააგროვოს საგანმანათლებლო პროგრამაში განსაზღვრული მოდულებით გათვალისწინებული კრედიტები და ჩააბაროს საკვალიფიკაციო გამოცდა.

 

პროფესიული კვალიფიკაცია „გემის საგემბანე განყოფილების ექსპლუატაცი-ის“ – მოდულები
ზოგადი მოდულები
მოდულის დასახელება მოდულზე დაშვების წინაპირობა კრედიტი
1 ინფორმაციული წიგნიერება 1 საბაზო განათლება 3
2 ინტერპერსონალური კომუნიკაცია საბაზო განათლება 3
3 მეწარმეობა 1 საბაზო განათლება 2
4 რაოდენობრივი წიგნიერება საბაზო განათლება 2
5 სამოქალაქო განათლება საბაზო განათლება 3
6 უცხოური (ინგლისური) ენა საბაზო განათლება 4
  სულ: 17
სავალდებულო პროფესიული/დარგობრივი მოდულები
მოდულის დასახელება მოდულზე დაშვების წინაპირობა კრედიტი
1. გაცნობითი პრაქტიკა – გემბანის რიგითი

მეზღვაურისთვის

საბაზო განათლება 2
2. გემზე უსაფრთხოების უზრუნველყოფა საბაზო განათლება 7
3. გემის ტექნიკური მომსახურება მოდული –   გემზე

უზრუნველყოფა

უსაფრთხოების 4
4. ნავიგაცია დამხმარე დონეზე საბაზო განათლება 8
5. სამღებრო საქმე გემზე მოდული –   გემზე

უზრუნველყოფა

უსაფრთხოების 2
6. სატვირთო ოპერაციებში მონაწილეობა მოდული –   გემზე

უზრუნველყოფა

უსაფრთხოების 3
7. საზღვაო გზების გეოგრაფია საბაზო განათლება 3
8. სპეციალური           ინგლისური

რიგითი მეზღვაურისთვის

გემბანის საბაზო განათლება 6
9. საწარმოო პრაქტიკა   –   გემბანის   რიგითი

მეზღვაურისთვის

პროგრამით           გათვალისწინებული

სავალდებულო                  პროფესიული

40
             

 

    მოდულები  
  სულ: 75

ა. გემბანის მოწყობილობებისა და მექანიზმების უსაფრთხო ექსპლუატაციაში მონაწილეობა;

ბ. უსაფრთხო სანავიგაციო ვახტაში მონაწილეობა;

გ. გემის საჭეს მართვა;

დ. გემმისაბმელ და საღუზე ოპერაციებში მონაწილეობა;

ე. გემზე არსებული სათავსების მოვლა-დასუფთავება;

ვ. გემბანის მექანიზმების პროფილაქტიკურ-სარემონტო სამუშაოებში მონაწილეობა;

ზ. სატაკელაჟო სამუშაოების შესრულება;

თ. გემზე სატვირთო ოპერაციებში მონაწილეობა;

ი. გემზე სამღებრო სამუშაოების შესრულება;

კ. გემზე უსაფრთხოების უზრუნველყოფა.

„საზღვაო ტრანსპორტის მომსახურების“ ჩარჩო დოკუმენტის საფუძველზე საგანმანათლებლო დაწესებულებამ – შპს მერიდიან მერითაიმ თრეინინგ სენთერ’’ შეიმუშავა პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა – „საგემბანე განყოფილების ექსპლუატაცია“, რომელიც ითვალისწინებს ზოგადი და სავალდებულო/დარგობრივი სტატუსის პროფესიულ მოდულებს.

პირს კრედიტი მიენიჭება სწავლის შედეგის მიღწევის დადასტურების საფუძველზე, რომელიც შესაძლებელია:
ა) წინმსწრები ფორმალური განათლების ფარგლებში მიღწეული სწავლის შედეგების აღიარებით;
ბ) არაფორმალური განათლების გზით მიღწეული სწავლის შედეგების აღიარება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით;
გ) სწავლის შედეგების დადასტურება შეფასების გზით. არსებობს განმავითარებელი და განმსაზღვრელი შეფასება.
განმავითარებელი შეფასება განხორციელდება როგორც ქულების, ასევე ჩათვლის პრინციპების გამოყენებით.
განმსაზღვრელი შეფასება ითვალისწინებს მხოლოდ ჩათვლის პრინციპებზე დაფუძნებული (კომპეტენციების დადასტურებაზე დაფუძნებული) სისტემის გამოყენებას და უშვებს შემდეგი ორი ტიპის შეფასებას:
ა) სწავლის შედეგი დადასტურდა;
ბ) სწავლის შედეგი ვერ დადასტურდა

განმსაზღვრელი შეფასებისას უარყოფითი შედეგის მიღების შემთხვევაში სტუდენტს უფლება აქვს პროგრამის დასრულებამდე მოითხოვოს სწავლის შედეგების მიღწევის დამატებითი შეფასება. შეფასების მეთოდი/მეთოდები რეკომენდაციის სახით მოცემულია მოდულებში.

პროგრამა თვალისიწნებს ითვალისწინებს რვა საკვანძო კომპეტენციის განვითარებას (მშობლიურ ენაზე კომუნიკაცია; უცხო ენაზე კომუნიკაცია; მათემატიკური კომპეტენცია; ციფრული კომპეტენცია; დამოუკიდებლად სწავლის უნარი; პიროვნებათშორისი, კულტურათაშორისი, სოციალური და მოქალაქეობრივი კომპეტენციები; მეწარმეობა და კულტურული გამომხატველობა), რომლებიც მნიშვნელოვანია პროფესიონალი და კონკურენტუნარიანი კადრის აღზრდისთვის. რვა საკვანძო კომპეტენციიდან ერთ-ერთი – მშობლიური/პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის სწავლების ძირითადი ენის განვითარების მიზნით, თითოეული პროფესიული განათლების მასწავლებლის მიერ სწავლება-სწავლის პროცესში შეფასდება ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაციის უნარი, კერძოდ, მართლწერისა და მართლმეტყველების წესების დაცვა შემდეგი კომპეტენციების ფარგლების გათვალისწინებით:

მართლმეტყველება

ა. საუბრის/პრეზენტაციის დროის ლიმიტის დაცვა;

ბ. სათანადო პროფესიული ლექსიკის გამოყენება;

გ. მოსაზრების ჩამოყალიბება გასაგებად, ნათლად და თანამიმდევრულად;

დ. ადეკვატური მაგალითებისა და არგუმენტების მოყვანა;

ე. ზეპირი მსჯელობისთვის დამახასიათებელი არავერბალური საშუალებების ადეკვატურად გამოყენება (მაგ., ჟესტიკულაცია, ინტერვალი საუბარში, ხმის ტემბრის ცვალებადობა).

მართლწერა

ა. საკავშირებელი სიტყვების სწორად გამოყენება;

ბ. ძირითადი სასვენი ნიშნების (წერტილი, კითხვისა და ძახილის ნიშნები) სწორად გამოყენება;

გ. პროფესიული ლექსიკის სათანადოდ გამოყენება;

დ. წერისას ტიპობრივი სტილისტური ხარვეზების აღმოფხვრა;

ე. არ უნდა  იქნეს   გამოყენებული   ენისთვის   არაბუნებრივი შესიტყვებები და ლექსიკა

ბარბარიზმები, ჟარგონები;

ინფორმაციის გადმოცემა      თანამიმდევრულად,      გასაგებად,     შესასრულებელი      აქტივობის შესაბამისად.

პროფესიული კვალიფიკაციის მინიჭება

პროფესიული კვალიფიკაციის მინიჭება წარმოადგენს შპს მერიდიან მერითაიმ თრეინინგ სენთერ პრეროგატივას.

კვალიფიკაციის მოსაპოვებლად პირმა უნდა დააგროვოს საგანმანათლებლო პროგრამაში განსაზღვრული მოდულებით გათვალისწინებული კრედიტები და ჩააბაროს საკვალიფიკაციო გამოცდა.

სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების (სსსმ) და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე (შშმ) პროფესიული სტუდენტების სწავლებისათვის

შეზღუდული შესაძლებლობისა და სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირთა პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაში ჩართულობის უზრუნველყოფის მიზნით, პირები მოდულებზე დაიშვებიან მოდულის წინაპირობის/წინაპირობების დაძლევის გარეშე. პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამით განსაზღვრული კრედიტები პირს ენიჭება მხოლოდ შესაბამისი სწავლის შედეგების დადასტურების შემთხვევაში, ხოლო კვალიფიკაცია – მე-11 პუნქტით გათვალისწინებული წესით.

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა მოიცავს/ითვალიწინებს ექვს(6) ზოგად მოდულს, ჯამური 17 კრედიტის მოცულობით და 9 სავალდებულო პროფესიულ/დარგობრივ მოდულებს, ჯამური 75 კრედიტის მოცულობით. პირმა კვალიფიკაციის მინიჭებისთვის უნდა დააგროვოს 92 კრედიტი

სწავლის ხანგრძლივობა შეადგენს 63 სასწავლო კვირას.

ქართული ენის (A2) მოდულის გავლა სავალდებულოა მხოლოდ იმ პროფესიული სტუდენტებისთვის, რომლებთაც არ უდასტურდებათ ქართული ენის კომპეტენცია. მათთვის საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლება იწყება ქართული ენის მოდულით, რომელზეც განკუთვნილია 15 კრედიტი, მოდულის ხანგრძლივობა შეადგენს 10 სასწავლო კვირას და შესაბამისად სრული პროგრამის მოცულობა ჯამში  შეადგენს 107 კრედიტს.

პროგრამის განხორციელების ადგილი: ქ. ბათუმი, ჯავახიშვილის 4ა

რეგისტრაციისთვის შეგიძლიათ ეწვიოთ:  www.vet.emis.ge

დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად დაგვიკავშირდით:
ტელ: (+995) 511 40 03 03,
ელ-ფოსტა: info@meridiani.edu.ge