13
დეკ

პროფესიულ მასწავლებელთა ტრენინგი

კოლეჯი მერიდიანის პროფესიულმა მასწავლებლებმა გაიარეს ტრენინგი – “მოდულის სტრუქტურა და კომპეტენციებზე დაფუძნებული შეფასება მოდულურ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებში”.