15
აპრ

პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე რეგისტრაცია იწყება!

პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე  – საგემბანე განყოფილების ექსპულატაცია რეგისტრაცია იწყება !
პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლა სრულად ფინანსდება სახელმწიფოს მიერ.
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა: საგემბანე განყოფილების ექსპლუატაცია.
მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: საბაზო პროფესიული კვალიფიკაცია, საგენბანე განყოფილების ექსპლუატაციაში – რიგითი.
სასწავლო პროგრამის ხანგრძლივობა შეადგენს –15 თვეს, 9 თვე -თეორიული სწავლება, ხოლო 6 თვე – პრაქტიკა გემზე.
პროგრამაზე ჩარიცხვის წინაპირობა: მინიმუმ არასრული ზოგადი განათლების (9კლასი) დამადასტურებელი დოკუმენტი და სამოტივაციო გასაუბრება.
კურსდამთავრებულს შეუძლია დასაქმდეს საერთაშორისო თუ შიდა ნაოსნობაში ჩართულ გემებზე, ასევე საზღვაო ტრანსპორტის მომსახურებისა და ექსპლუატაციის სფეროსთან დაკავშირებულ სახელმწიფო ან კერძო დაწესებულებებში.
📢პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე რეგისტრაცია 22 აპრილიდან 16 მაისის ჩათვლით გაგრძელდება ❗️