ქეთი წულუკიძე

administracia

საზოგადოებასთან ურთიოერთობის, პროფორიენტაციისა და კარიერული მხარდაჭერის მენეჯერი